Power is in the detail

Ciągłe doskonalenie mamy we krwi. Rozwój wpisany jest nie tylko w nasze codzienne zadania, ale jest przede wszystkim naszą pasją.

Zapewnienie jakości naszym procesom oraz wyrobom jest dla nas najważniejszym celem.

Dostawa na czas

Terminowa i rzetelna realizacja zamówień

Ceny pod kontrolą

Poprawa efektywności ekonomicznej

Jakość profesjonalisty

Realizacja zamówień spełniająca wymagania i oczekiwania klientów, zgodnie z obowiązującymi normami

Zadowolona i kompetentna załoga

Systematyczne podnosznie kompetencji, dbałość o zadowolenie pracowników

Komputerowy podląg warstw płytki PCB

Polityka jakości

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług i produktów poprzez:

stałe monitorowanie wymagań Klienta,

realizacje wysokiej jakości usług i wyrobów przy użyciu materiałów posiadających certyfikat jakości, w zaplanowanych nadzorowanych warunkach,

zastosowanie racjonalnych metod pracy oraz wdrożenie postępu technicznego.

Płytka PCB sprawdzana pod mikroskopem

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • utożsamianie firmy przez Klienta z najwyższą jakością w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu
 • nieustanne podnoszenie kwalifikacji zespołu firmy
 • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością
 • utrzymanie dotychczasowej, bardzo wysokiej, konkurencyjnej pozycji na rynku oferowanych produktów i świadczonych usług
 • zapewnienie Klienta, że Polityka Jakości, a co za tym idzie ciągłe doskonalenie oferowanych produktów i usług, gwarantuje coraz większą Jego satysfakcję
 • umocnienie załogi w przekonaniu, że czynny udział w tworzeniu Polityki Jakości, rzetelność i odpowiedzialność podczas jej realizacji, profituje w postaci zadowolenia Klienta, uznania przełożonych, a co za tym idzie poczucia spełnienia dla pracownika
Jakość w TSTRONIC

Polityka środowiskowa

Głównym celem Polityki Środowiskowej TSTRONIC jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko w procesie realizacji wyrobu (usługi i produktu) oraz realizowany jest on poprzez cele cząstkowe:

 • rozwijanie poprzez prowadzenie szkoleń poziomu świadomości ekologicznej kadry kierowniczej i pracowników, a także promowanie praktyk i zachowań przyjaznych środowisku i zachęcanie pracowników do wspierania Polityki Środowiskowej i poczucia odpowiedzialności za jej realizację,
 • ciągłą poprawę skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu,
 • nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych substancji chemicznych,
 • minimalizację odpadów technologicznych oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesu produkcji, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przetwarzania lub utylizacji,
 • racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną,
 • ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska w stosunku do dostawców oraz ich egzekwowanie,
 • przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych wykorzystywanie nowych dostępnych technologii, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście.

TSTRONIC deklaruje:

przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z polskich przepisów prawnych oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska,

podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko,

sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników poprzez stałą kontrolę aspektów środowiskowych,

udostępnianie Klientom oraz pracownikom i innym stronom zainteresowanym informacji na temat swojej działalności proekologicznej.

Grupa inzynierów pracująca nad produkcją PCB

Metody / narzędzia

Klient, jego potrzeby i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Starannie budujemy oraz pielęgnujemy relacje między zespołem TSTRONIC, a zespołem Klienta. Stanowimy jeden zespół.

budujemy przestrzeń do dialogu z Klientem

identyfikujemy potrzeby Klienta

słuchamy głosu Klienta

analizujemy fakty i dane

Świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji

Posiadanie i rozwijane kompetencje oraz umiejętności pozwalają nam skutecznie przewidywać i niwelować ryzyko w funkcjonowaniu procesów.
Wykorzystujemy z sukcesem światowe metody i narzędzia
doskonalenie, analiza ryzyka i zapobieganie
doskonalenie, analiza przyczyn niezgodności
standardy i normy
 • Lean Manufacturing
 • PPAP
 • FMEA
 • PDCA
 • 8D
 • Pareto
 • 5 Why
 • Ishikawa
 • IPC 610
 • ESD
 • MSD

Certyfikaty

ISO 9001:2015
Usługowy montaż urządzeń i podzespołów elektronicznych
ISO 14001:2015
Usługowy montaż urządzeń i podzespołów elektronicznych
PN-EN 61340-5-1:2017
System ochrony urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) w procesie produkcji

DO POBRANIA